Brill

84 teksty – auto­rem jest Brill.

Każdy kto orze jak może, ma ty­le ile so­bie wyorał. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 lipca 2015, 14:20

Ludzie naj­bar­dziej do siebie pa­sujący to ci, którzy tak czują. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 września 2014, 23:02

Ludzie są pod­li ze strachu i mi­li, gdy im się opłaca. 

aforyzm dnia z 3 czerwca 2014 roku
zebrał 36 fiszek • 29 maja 2014, 15:39

Miłość i niena­wiść, jak ogień i wo­da po jed­nej stro­nie me­dalu.
Lo­gika i głupo­ta, jak dzień i noc po drugiej.
pa­radoks prze­ciwieństw związa­nych ze sobą na tych sa­mych biegunach. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 25 maja 2014, 22:08

Na drodze życia;
Kto um­rze tam, gdzie doj­dzie, tam będzie je­go szczyt. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 maja 2014, 10:51

Ci za­pat­rze­ni w siebie, którzy wierzą tyl­ko w to, co chcą udo­wod­nić naj­częściej nie mają racji. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 maja 2014, 11:30

Lo­gika i emoc­je nie idą w parze z rozsądkiem, to rozsądek na­kazu­je łączyć je w parę. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 28 kwietnia 2014, 09:29

Dochodzi do te­go, że ludzie ce­nią bar­dziej słowa nad pra­wa i ma­terię, które są ni­mi opisane. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 19 listopada 2012, 07:43

W dys­kusji bar­dzo łat­wo po­wie­dzieć: "ustąpię głup­sze­mu" in­fantyl­nie mas­kując przyz­na­nie się do błędu.

De­dyko­wane fan­tastycznej niebies­kiej gadzinie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 października 2012, 08:19

Pod­staw nogę "ta­bore­towi" to jeszcze będzie stał stabilniej. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 października 2012, 09:31

Brill

Brill

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 lipca 2015, 17:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Każdy kto orze jak [...]

20 lipca 2015, 15:34tomek43i sko­men­to­wał tek­st Każdy kto orze jak [...]

20 lipca 2015, 14:20Brill do­dał no­wy tek­st Każdy kto orze jak [...]

6 września 2014, 23:02Brill do­dał no­wy tek­st Ludzie naj­bar­dziej do siebie [...]

6 września 2014, 21:27.Rodia sko­men­to­wał tek­st Stawiane dziś za nis­ko [...]

21 lipca 2014, 23:01Brill sko­men­to­wał tek­st Jest ni­kim ten, co [...]

3 lipca 2014, 22:24TAO sko­men­to­wał tek­st Jest ni­kim ten, co [...]

11 czerwca 2014, 07:37Brill sko­men­to­wał tek­st piekło jest pus­te,wszys­tkie diabły [...]

7 czerwca 2014, 08:09Brill sko­men­to­wał tek­st Nig­dy nie mar­nuj cza­su, próbując [...]